Op 27 april  2017 is bij Policy Press te Bristol het boek verschenen: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, van Wagenaar, H., Amesberger, H. en Altink, S. (S.Altink is de webredacteur van sekswerkerfgoed.nl)

afbeelding boekDesigning Prostitution Policy is een van de weinige boeken in de prostitutieliteratuur dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en uitkomsten van prostitutiebeleid. Terwijl het (inter-nationale debat) over prostitutie zich voornamelijk richt op algemene beleidsregimes (zoals regulering, klantcriminalisering, of decriminalisering), is de centrale premisse van dit boek dat de uitkomsten van prostitutiebeleid grotendeels worden bepaald door beleidsuitvoering op lokaal niveau. Het boek is gebaseerd op een 3-jarig internationaal vergelijkend onderzoek in Nederland en Oostenrijk; landen die beide een vergelijkbaar prostitutiebeleid hebben.  De auteurs hebben tientallen interviews gehouden met politiefunctionarissen, ambtenaren en politici belast met het formuleren en uitvoeren van prostitutiebeleid. Tevens zijn meer dan 140 sekswerkers in beide landen geïnterviewd. Het boek bevat een gedetailleerde analyse van de uitdagingen en valkuilen die beleidsmakers ontmoeten bij het ontwerpen en uitvoeren van prostitutiebeleid.

Onze analyse laat zien dat prostitutiebeleid sterk wordt beïnvloed door het stigma op prostitutie, de heftige morele controverses rond dit beleidsonderwerp, wereldwijde migratietrends en de feminisering van armoede, de vermenging van prostitutie-en immigratiebeleid, het intrinsieke  gebrek aan nauwkeurige en betrouwbare gegevens over prostitutie en mensenhandel. Op lokaal niveau vonden we dat door processen van “regulatory drift” en ‘agency capture” initieel progressief beleid gaandeweg verkeerde in repressief beleid dat gericht is op de controle van sekswerkers en het terugdringen van prostitutie uit onze steden. Deze processen die zich aanvankelijk geheel op uitvoeringsniveau afspeelden werden sterk beïnvloed door een neo-abolitionistisch maatschappelijk vertoog dat prostitutie gelijk stelt met mensenhandel. Op basis van de interviews met sekswerkers laten de onderzoekers zien dat prostitutie vooral een immigratievraagstuk is. Als gevolg van de exclusieve aandacht voor mensenhandel en handhaving in de regulering van prostitutie krijgt de aanzienlijke arbeidsexploitatie van sekswerkers in de seksinstellingen in het bestemmingsland nauwelijks of geen aandacht. De combinatie van een repressief prostitutie- en een restrictief immigratiebeleid resulteert tevens in de erosie van de mensenrechten van sekswerkers.

Op basis van hun onderzoek bepleiten de auteurs om het beleid minder te richten op bestrijden van mensenhandel en meer op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en –positie van sekswerkers.  Zich baserend op eerdere ervaringen in Nederland, en huidige ervaringen in Nieuw-Zeeland en Canada bepleiten de auteurs een strategie van samenwerkend beleid’ (“collaborative governance”) ter bereiking van een effectief en humaan prostitutiebeleid. Dit houdt in dat de overheid een dialoog dient aan te gaan met sekswerkersorganisaties en deze een reële stem te geven in het ontwerp en de uitvoering van beleid.

Download hier de  flyer  van het boek.

Het boek is te downloaden via Open Access

Nieuwsgierig: bekijk een paar video’s over het boek:

Het vertoog

Prostitutie en arbeidsexploitatie

Prostitutie en moreel beleid

Prostitutiebeleid en feitenresistentie

Vergelijking Nederland en Oostenrijk

Conclusie: Prostitutiebeleid faalt

Prostitutie en migratie

Prostitutiebeleid and ‘collaborative governance’

Sietske Altink, één van de auteurs